Uudised ja muud huvitavat

Huvitavad ja arendavad uudised

Energiaarvutused123 OÜ vastutava spetsialisti Tõnu Embergi energiatõhususe alane artikel Akso-Hausile

https://www.aksohaus.ee/tutvustame-energiatohususe-noudeid/

Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika

https://www.riigiteataja.ee/akt/107072020012?leiaKehtiv

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122018014?leiaKehtiv

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv

Kredex-i energiatõhususe alaseid juhendmaterjale

https://kredex.ee/et/energiatohusus/uute-hoonete-energiatohusus