Energiatõhusus ja energiamärgis

Energiatõhususest üksikelamute näitel

Alates 1. jaanuarist 2020 peavad kõik uued püstitatavad hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele ja energiatõhususe miinimumnõuetele. Erandiks on väikeelamud köetava pinnaga kuni 220 m2, mis peavad vastama madalenergiahoone piirväärtustele. Oluliselt rekonstrueeritavad hooned peavad vastama rekonstrueeritava hoone piirväärtusele. Energiamärgise olemasolu kontrollitakse ehitusloa või ehitusteatise taotlemise käigus. Järgnevalt keskendun väikeelamute näitel mõnele põhimõttele, mille järgimine aitab tagada energiatõhususe miinimumnõuetele[1] vastavust arvutusliku energiamärgise[2] koostamise käigus.

Üldised hoone kavandamise põhimõtted

Tänapäeva hoonetel, kui puudub soojustagastusega mehaaniline ventilatsioon, ei saa üldjuhul rääkida energiatõhususest ja nõuetekohasest sisekliimast. Näiline energiasääst tuleks tegelikuses sisekliima arvelt, mis ei ole lubatud. Planeerige hoonesse soojustagastusega ventilatsioon.

Põhiline soojuskadu hoones on läbi piirdetarindite[3] ja akende. Samuti avaldavad olulist mõju hoone õhulekked. Kasutada tuleb mõistlike soojustuskihtidega piirdekonstruktsioone ja aknaid ning tarindite õhukindlaid lahendusi.

Rusikareeglid piirdekonstruktsioonide valimiseks.

 

Elamu/ridaelamu

Korterelamu

Välisseinad

0.12 W/(m²K) ca 300mm soojustust

0.14 W/(m²K) ca 250 mm soojustust

Katus

0.10 W/(m²K) ca 400 mm soojustust

0.10 W/(m²K) ca 400 mm soojustust

Põrand

0.12 , W/(m²K) ca 250 mm soojustust

0.14 W/(m²K) ca 200 mm soojustust

Aknad

0.9 W/(m²K) kolmekordne klaaspakett

0.9 W/(m²K) kolmekordne klaaspakett

Vältida tuleb asjatult suuri akende pindasid, näiteks laialt levinud põrandani ulatuvaid aknaid. Soojuskadu läbi 1 m2 suuruse akna on üldjuuhul ca 7 korda suurem 1 m2 suuruse välisseina soojuskaost. Suuremat tüüpi akende korral võib kogu maja soojuskadu läbi seinte, põranda ja lae olla samas suurusjärgus soojuskaoga läbi akende. Teine probleem, mis suurte akende pindadega kaasneb on suvise ruumitemparatuuri nõude mittetäitmine. Suured aknapinnad põhjustavad suvel hoone ülekuumenemist. Viimased vajavad varjestuslahendusi varikatuste, sirmide või päikesekaitse klaaside näol, et täita suvise ruumitemperatuuri nõue. Samuti tekitavad talvel suured aknapinnad soojuslikku ebamugavustunnet, kui ei ole kasutatud spetsiaalseid küttelahendusi.

Kompaktne hoone kuju vähendab välispiirete pindala ja seega ka soojuskadu läbi välispiirete. Planeerige kompaktse geomeetriaga hoone.

Tehnosüsteemide lahendustest

Kõige enam mõjutab energiatõhususe arvutuste tulemusi küttesüsteemi valik. Näiteks küttesüsteemidega, mis kasutavad kütusena gaasi, vedelkütust, kütteõli, tahket fossiilkütust, turvast, turbabriketti või elektrit, ei ole võimalik üldjuhul miinimumnõudeid tagada. Lahendusteks on kaugküte, taastuvtoormel põhinev kütus, nagu puit ja puidupõhine kütus või biokütus, ning soojuspumpsüsteemid. Ahiküte ei ole kuigi efektiivne ja seda tuleks vältida.

Oluline elektrienergia tarbimine toimub ventilatsioonisüsteemi ventilaatorites. Seega tuleb valida madala SFP väärtusega[4] ventilatsiooniseade. Ühtlasi tuleb eelistada muutuva õhuvooluga süsteemi konstantse ventilatsiooni õhuvooluga süsteemile. See eeldab niiskuse ja temperatuuri andurite kasutamist ventilatsiooni õhuhulga reguleerimiseks vastavalt tegelikult eralduvatele saasteainetele. 

Madal- versus liginullenergiahoone

Madalenergiahoone energiatõhususe tase tuleb saavutada ilma taastuvenergia tehnoloogiata[5]. Praktika on näidanud, et väikeelemute korral, järgides kõiki energiatõhususe seisukohast olulisi põhimõtteid ja kasutades maakütte soojuspumpa, saavutatakse liginullenergiahoone tase ilma taastuvenergia tehnoloogiata. Teiste küttelahenduste korral on üldiselt vaja liginullenergiahoone taseme saavutamiseks kasutada taastuvenergia tehnoloogiat.

Ülekuumenemise vältimine

Tänapäevaste õhutihedate ja hästi soojustatud hoonete korral on tõsiseks probleemiks kõrge sisetemperatuur suveperioodil. Seetõttu on energiatõhususe miinimumnõuetes sätestatud suvisele ruumitemperatuurile oma piirmäärad. Nagu eelpool mainitud, siis ülekuumenemist soodustavad eelkõige liiga suured ja varjestamata aknapinnad. Energiatõhususe arvutuste teostamise käigus suhtutakse tihti suvise ruumitemperatuuri nõude tagamisse liiga kergekäeliselt ja kontrolle ei tehta nõuetekohaselt või kasutatakse ebaadekvaatset tarkvara. Vältige suuri aknapindasid ja veenduge, et suvise ruumitemperatuuri kontroll on tehtud ning, et vajadusel on täiendavad meetmed kasutusele võetud.

Arvutustarkvarad

Ebaadekvaatse tarkvara tõttu on ka tulemused mitte usaldusväärsed. Projekteerimisfaasis veenduge, et olete kaasanud energiatõhususe spetsialisti, kes meeleehitlikult ei püüa tulemusi nõuetele vastavaks väänata, vaid teeb sisulist ja nõustavat tööd. Samuti peab veenduma, et kasutatakse adekvaatset tarkvara. Üks tuntumaid ja usaldusväärseimaid tulemusi andev tarkvara on IDA ICE. Paljud teised levinud tarkvarad ei väljasta niivõrd usaldusväärseid tulemusi. Kaasake asjalikud konsultandid ja veenduge, et nende töövahendid on tänapäevased.

Kokkuvõte

Kõiki eelpool kirjeldatud energiatõhususega seotud põhimõtteid tuleb vaadelda kui tervikut. Ainult ühe meetme järgimine ei vii veel soovitud tulemuseni ja miinimumnõuete täitmiseks ei pea ilmtingimata rakendama kõiki kõige paremaid lahendusi. Pidades silmas põhilisi soovitusi, jõute tõenäoliselt probleemideta energiatõhusa elamu lahenduseni. Eirates põhilisi fundamentaalseid põhimõtteid, on tõenäoliselt ka tulemus kaheldava väärtusega. Eelistage kulutõhusat ja keskkonda säästvat ehitamist – järgige põhitõdesid energiatõhususe saavutamisel.

Tõnu Emberg

 

[1] Energiatõhus hoone on kuluoptimaalne ehitis, mis viib väikseimate püstitus-, hooldus- ja käitluskuludeni majandusliku olelusringi jooksul. Elamute puhul on olelusringiks arvestatud 30a.

[2] Energiamärgised jagunevad kaheks. Esimene on arvutuslik energiamärgis, mis väljastatakse ehitusprojekti koostamise käigus. Teine on kaalutud energiakasutuse alusel väljastatav energiamärgis, mis väljastatakse olemasolevatele hoonetele tarbitud energia hulkade alusel.

[3] Piirdetarinditeks nimetatakse konstruktsioone, mis eraldavad ruumi välisõhust või pinnasest, näiteks sein, põrand, katus- või pööninglagi.

[4] SFP ehk ventilatsioonisüsteemi elektriline erivõimsus iseloomustab kui palju elektrivõimsust kasutatakse arvutusliku õhuvoolu tagamiseks. Mida väiksem SFP, seda väiksem on ventilaatorite elektrienergia tarve õhuvoolu tagamiseks.

[5] Taastuvenergia tehnoloogia koosneb peamiselt päikesepaneelidest (elektri tootmine) ja kollektoritest (tarbevee soojendamine).